Algemene voorwaarden

Gevestigd te Waalwijk, Zijlweg 13D Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70777195

Artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen partijen geldende rechtsbetrekkingen uit de onderhavige overeenkomst, of uit nadere overeenkomsten in de toekomst, of uit andere hoofde. Toepassing van de door de wederpartij van opdrachtnemer ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Product: zaken, maatwerkproducten, alsmede diensten, zoals onderhoud, advies en inspectie;
Opdrachtnemer (indien niet apart vermeld): Heijka kantoormeubelen.
Opdrachtgever: degene, tot wie de bovengenoemde aanbieding is gericht;
Dienst: de aanneming van werk.
3. Voor zover op de onderhavige overeenkomst van toepassing gelden ter aanvulling, c. q.
verbijzondering van deze voorwaarden de afspraken die gemaakt zijn .

Artikel 2 Aanbiedingen en Overeenkomst

1. Aanbiedingen, welke van opdrachtnemer uitgaan, zijn niet als bindend bedoeld. Ze zijn dus vrijblijvend voor zover het tegendeel niet ondubbelzinnig blijkt.
2. De door opdrachtnemer gedane aanbieding is geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts gebonden aan de aanbieding indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever binnen de geldigheidsduur schriftelijk wordt bevestigd.
3. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, normalisatiebladen e.d. vermelde gegevens zijn niet bindend, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging, onverlet de verantwoordelijkheid van opdrachtgever voor door hem verstrekte gegevens. Geringe maatverschillen of ten bate van een goede uitvoering gewenste ondergeschikte wijzigingen in constructie of onderdelen blijven voorbehouden.
4. De door opdrachtnemer verstrekte adviezen, tekeningen, draaiboeken, afbeeldingen en omschrijvingen blijven te allen tijde eigendom van opdrachtnemer. Zij mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer noch geheel of ten dele worden gekopieerd, noch aan derden ter inzage worden gegeven en dienen, indien geen opdracht met opdrachtnemer tot stand komt, onverwijld aan hem te worden teruggezonden. Opdrachtgever, handelend in strijd met het hiervoor genoemde, is ter zake van schadevergoeding aan opdrachtnemer een bedrag verschuldigd gelijk aan 10% van het bedrag van de bij de aanbieding gedane prijsopgave. Betaling van dit bedrag ontslaat opdrachtgever niet van bovengenoemde verplichting.
5. De overeenkomst komt tot stand, onverminderd het bepaalde in artikel 2.1.2, op de dag van ondertekening van het contract door opdrachtgever, respectievelijk door de mededeling aan opdrachtnemer, dat hem de opdracht is gegund. Indien de mededeling mondeling wordt gedaan, zal opdrachtgever deze mededeling schriftelijk bevestigen onder vermelding van de datum der mededeling, welke bevestiging als volledig bewijs geldt. Als binnen zeven dagen na de mondelinge mededeling geen schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer is ontvangen, zal opdrachtnemer de opdracht schriftelijk bevestigen aan opdrachtgever onder vermelding van de datum der mededeling.
6. Opdrachtnemer is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten uit productie zijn genomen of om enige reden uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen, tenzij nadrukkelijk in contract bepaald.
7. Opdrachtgever staat ervoor in, dat geen gegevens betreffende de door opdrachtnemer gebezigde fabricage en/of constructiemethoden aan derden worden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.
8. Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende de bij opdrachtnemer geldende normale werkuren. In geval van levering of montage buiten de normale werkuren wordt op het normale uurtarief een toeslag berekend van:
30% op normale werkdagen, met dien verstande, dat gedurende de nacht de toeslag 40% bedraagt: 50% op zaterdag.

Artikel 3 Advies- en Projectkosten

1. Adviezen worden naar beste weten en kunnen uitgewerkt en gegeven. Opdrachtnemer kan evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor in de adviezen aangegeven opbergcapaciteiten, resultaten en/of te verwachten prestaties van door hem te leveren producten.
2. De kosten voor het uitbrengen van een voorstudie en/of plattegronden, alsmede leiding geven aan de opzet, coördinatie en/of uitvoering van een Project, zijn voor de rekening van opdrachtgever.

Artikel 4 Prijzen

1. De opgegeven prijzen gelden voor levering franco huis, begane grond, achter de eerste deur. Prijsopgaven zijn exclusief BTW en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd.
a. Voor in huizing gelden de volgende voorwaarden: Gebruiksklaar opstellen op de werkplek 6% op netto factuurwaarde.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn in de opgegeven prijzen eveneens niet begrepen:
a. grond -, hei -, hak -, breek -, fundering -, metsel -, timmer -, stukadoors -, schilder -, behang-,herstel, of ander bouwkundig werk, van welke aard ook, noch de kosten van aansluitingen op het hoofdbuizennet der riolering, alsmede op het gas -, water- en/of elektriciteitsnet, het vlak- en schoonmaken van vloeren, wanden of plafonds of het reinigen van andere zaken dan het te leveren;
b. de meerhulp voor het versjouwen van die delen welke niet door opdrachtnemer zelf te behandelen zijn, alsmede de hiertoe te bezigen hijs- en hefwerktuigen en takels.
3. Indien zulks door opdrachtgever wordt gewenst, zal opdrachtnemer zorg dragen voor vervoer naar de interne plaats van bestemming, mits de aangevoerde producten met een voor plateauwagens en pallettrucks voldoende grote lift en overigens zonder stoornis kunnen worden vervoerd naar de interne plaats van bestemming zodat, wanneer hieraan niet wordt voldaan, opdrachtnemer meer kosten op basis van bestede arbeidsuren in rekening zal brengen.
4. Indien op verzoek van opdrachtgever de levering wordt uitgesteld of wel bespoedigd, heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van de voor hem uit dit uitstel respectievelijk uit deze bespoediging voortvloeiende kosten en van de wettelijke rente over de prijs van de in het uitstel betrokken producten.
5. Indien de aanvoer op of bij de plaats van levering door het ontbreken van bestrating of een verharde weg, dan wel door andere omstandigheden extra arbeidsuren vergt, is opdrachtnemer gerechtigd deze uren afzonderlijk in rekening te brengen. Tevens brengt het niet aanwezig zijn van personeel op de plaats van bestemming extra kosten met zich mee.
6. Wijzigingen opgetreden in arbeidslonen, grondstofprijzen of materialen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege, zullen door opdrachtnemer mogen worden doorberekend, zonder enige verdere opslag, voor die werkzaamheden, leveringen en/of te monteren (gedeelten van) inrichtingen die op het moment van ingaan van die wijziging nog door opdrachtnemer verricht en/of geleverd moeten worden.
7. Eventuele installatiekosten, montagekosten, verpakking en andere in verband met de levering te maken kosten zijn niet in de prijs begrepen, tenzij anders vermeld.

Artikel 5 Annulering

Het annuleren van orders na bevestiging is na vijf werkdagen niet meer mogelijk. Alle kosten die door opdrachtnemer zijn gemaakt om een contract in werking te zetten zullen in rekening worden gebracht bij contracten die binnen vijf werkdagen worden geannuleerd.

Artikel 6 Betaling

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal facturering als volgt geschieden:
a. tot € 15.000,00 excl. omzetbelasting: zodra de door opdrachtnemer te leveren prestatie is voltooid;
b. vanaf € 15.000,00 excl. omzetbelasting: 40% bij opdracht; 50% bij het voor zending gereed zijn van de producten; 10% zodra de door opdrachtnemer te leveren prestatie is voltooid;
c. wanneer opdrachtgever met afname in verzuim is.
2. Betaling dient binnen dertig dagen na factuurdatum te geschieden op de door opdrachtnemer aangegeven wijze. Vanaf de vervaldag is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Door opdrachtnemer redelijkerwijs te maken kosten van invordering of van rechtsuitoefening anderszins, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zullen door opdrachtgever worden vergoed. Deze kosten worden forfaitair bepaald op 15% van het verschuldigde, met een minimum van € 125,00.
3. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen welke het langst openstaan, zelfs al vermeld de wederpartij dat die voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4. Indien en voor zover er volgens opdrachtgever gebreken kleven aan een geleverd product, is hij niet gerechtigd zijn betalingsplicht te weigeren of op te schorten met betrekking tot producten uit dezelfde zending, c.q. levering waaromtrent geen klachten kenbaar zijn gemaakt.

Artikel 7 Levering

1. De opgaven van leveringstermijnen in aanbiedingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch zijn niet bindend. Bij overschrijding van deze termijnen zal opdrachtnemer in overleg treden met opdrachtgever. Door de enkele overschrijding van deze termijnen is opdrachtnemer derhalve niet van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtnemer moet ter zake door opdrachtgever eerst schriftelijk in gebreke worden gesteld.
2. Indien normale uitvoering of aflevering van het werk is belemmerd door een niet toerekenbare tekortkoming, is opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen levertijd te overschrijden met tenminste de duur der periode van niet toerekenbare tekortkoming. Onder niet toerekenbare tekortkoming worden begrepen werkstaking, bedrijfsstoring, bedrijfsbezetting en overmacht van toeleveranciers, alsmede feiten en omstandigheden die zich voordoen, waaronder van opdrachtnemer niet gevergd kan worden dat hij het werk uitvoert.
3. Levering heeft plaatsgevonden, zodra de door opdrachtnemer te leveren prestatie is voltooid.
4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om na overleg met opdrachtgever de opdracht in gedeelten te leveren en deze deelleveringen te factureren.
5. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
a. de dag van ontvangst door opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
b. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen der werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
c. de dag van ontvangst door opdrachtnemer van hetgeen volgens de overeenkomst vóór het aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
6. Opdrachtgever is verplicht tot afname van de door hem gekochte producten op de overeengekomen plaats en tijd. Bij gebreke daarvan is opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestelling betaling van de overeengekomen koopprijs van de niet afgenomen producten te vorderen en worden deze producten geacht door opdrachtgever van opdrachtnemer te zijn afgenomen, waarna zij voor rekening en risico van opdrachtgever en tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten worden opgeslagen. Een en ander onverminderd de aan opdrachtnemer verder toekomende rechten. Indien standaard meubilair na overleg onbeschadigd retour komt wordt hiervoor 25% over het bruto bedrag als ook de transportkosten berekend.

Artikel 8 Risico en opslag

1. Tenzij opdrachtnemer schriftelijk anders heeft verklaard, is het risico van goederen, materialen en uitgevoerde werkzaamheden voor rekening van opdrachtgever vanaf het moment van aanlevering der goederen en materialen op de plaats van bestemming, respectievelijk vanaf het tijdstip van aanvang der werkzaamheden.
2. Indien opdrachtgever achterstallig is in het betalen van enige termijn, is opdrachtnemer gerechtigd de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan en de eerste oplevering uit te stellen tot alle vervallen termijnen zullen zijn betaald.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud, verlening/overgang van rechten

1. Aan opdrachtgever geleverde producten blijven eigendom van opdrachtnemer, zolang niet al hetgeen door opdrachtgever aan opdrachtnemer uit hoofde van levering of werkzaamheden verschuldigd is, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan opdrachtnemer is voldaan. Niettemin zal opdrachtgever dergelijke zaken verder mogen verkopen, doch uitsluitend voor zover dat in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van diens bedrijf gebruikelijk is.
2. Opdrachtnemer zal in voorkomende gevallen gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de geleverde zaken. Opdrachtgever zal alle medewerking verlenen teneinde opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde zaken, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.
3. Indien opdrachtnemer vóór of tijdens het uitvoeren van de overeenkomst duidelijke aanwijzingen heeft omtrent de verminderde kredietwaardigheid van opdrachtgever, heeft hij het recht ofwel opdrachtgever te verzoeken extra zekerheid te stellen, naar keuze van opdrachtnemer, ofwel de overeenkomst te beëindigen en verdere leveringen te staken, zulks zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding. Een dergelijke omstandigheid is een ontbindende voorwaarde, waardoor de overeenkomst door opdrachtnemer als ontbonden mag worden beschouwd, zonder rechterlijke tussenkomst.
4. Als opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever de verzending uitstelt, zullen de goederen eigendom van opdrachtnemer en voor diens risico blijven, totdat de goederen bij opdrachtgever zijn bezorgd. Opdrachtgever dient voor verzekering zorg te dragen.

Artikel 10 Montage

1. Montage wordt geacht te kunnen geschieden onder normale werkomstandigheden en gedurende de voor de montagedienst van opdrachtnemer geldende normale werkuren. Indien de werkzaamheden geheel of ten dele moeten plaatsvinden buiten de normale werkuren, dan zal hiervoor aan opdrachtgever de toeslag zoals vermeld in artikel 2.1 lid 8 in rekening worden gebracht.
2. Waar nodig, zijn de montagewerkzaamheden gebaseerd op vooraf aan opdrachtgever gezonden tekeningen. De hierin opgegeven maten en gegevens dienen door opdrachtgever in het werk te worden gecontroleerd. Afdrukken van de betreffende tekeningen worden door opdrachtgever voor akkoord getekend en aan opdrachtnemer geretourneerd. De beoordeling van geschiktheid van de constructie van het gebouw, waarin de producten worden gemonteerd, is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever.
3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt opdrachtgever voor eigen rekening en risico en op straffe van vergoeding van schade en kosten, dat:
a. de werkzaamheden, welke niet tot de opdracht van opdrachtnemer behoren, zoals elektricien -, hak -breek -, stukadoors -, en/of schilderwerk of andere dergelijke werkzaamheden op de juiste wijze en tijdig zijn verricht;
b. (onder)vloeren vrij zijn van kalk -, cement- en vuilresten en van losse gedeelten, zo nodig, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, volledig vlak en waterpas zijn en bezemschoon ter beschikking worden gesteld;
c. (kracht)stroom en water op redelijke afstand beschikbaar zijn en dat de ruimten waarin gewerkt dient te worden schoon, droog en voldoende geventileerd en (zo nodig) verwarmd zijn;
d. de toegang tot de plaats, waar de aflevering en/of montage moet geschieden, onbelemmerd en toereikend is en voorts dat alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering, montage en/of afwerking mogelijk te doen zijn;
e. de aangevoerde producten, met een voor plateauwagens of pallettrucks voldoende grote lift, dan wel met takels of andere geschikte transportmiddelen, welke met bediening door opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en die op het moment van gebruik voldoen aan de dan geldende overheidsvoorschriften, naar de plaats van montage kunnen worden vervoerd;
f. andere werkzaamheden door derden een ongestoorde voortgang van het transport door het gebouw en/of de montage niet verhinderen, alsmede dat in het geval van verbouwingswerkzaamheden en/of vernieuwing van het interieur, de bedrijfsruimte(n) gedurende het verrichten van de werkzaamheden voor het publiek gesloten is (zijn);
g. de aangevoerde, doch nog niet gemonteerde producten, alsmede de gereedschappen kunnen worden opgeslagen in af te sluiten en uitsluitend voor opdrachtnemer toegankelijke ruimten, welke geëigend zijn voor de opslag van deze producten en gereedschappen, zodanig, dat beschadiging of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden;
4. In geval van tijdverlies als gevolg van vermissing of een oorzaak, waarvoor opdrachtnemer niet aansprakelijk is, wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is. Ten aanzien van deze verlenging is artikel 4.1 lid 4 van overeenkomstige toepassing.
5. Opdrachtgever is aansprakelijk voor beschadiging van producten of gereedschappen, alsmede voor vermissing hiervan, tenzij opdrachtnemer hiervoor grove schuld of opzet treft. Opdrachtgever dient voor verzekering zorg te dragen.

Artikel 11 Proefopstellingen

1. Indien zulks door opdrachtgever wordt gewenst, kan een proefopstelling worden geplaatst op onderstaande voorwaarden.
2. Onder proefopstelling wordt te dezen verstaan het op zicht plaatsen van producten in standaarduitvoering alsmede relevante accessoires, in een door opdrachtgever ter beschikking te stellen ruimte met het doel de werkplek of constructie, waarvoor bij opdrachtgever belangstelling bestaat, te visualiseren.
3. Voor een proefopstelling wordt, ongeacht het factuurbedrag, een bedrag van € 250,00 per proefopstelling extra in rekening gebracht. Transportkosten, vice versa, in Nederland alsmede eventuele montagekosten, zullen niet afzonderlijk in rekening worden gebracht, hetgeen evenmin het geval is na beëindiging van de proefopstelling.
4. In het geval opdrachtgever de producten wenst te houden, zal het bedrag ad € 250,00 worden gecrediteerd.
5. Opdrachtgever is ten aanzien van een proefopstelling aansprakelijk voor gebruik, beschadiging, diefstal of verlies van de producten tot ten hoogste de bruto cataloguswaarde van de betrokken producten.
6. Opdrachtgever dient voor verzekering zorg te dragen.
7. Voor het plaatsen en ophalen van een proefstoel wordt een bedrag van € 75,00 in rekening gebracht. Deze kosten worden niet gecrediteerd bij eventuele order.

Artikel 12 Reclame en Garantie

1. Reclamering ter zake van zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking binnen 24 uur na feitelijke overdracht van de zaak in een schriftelijk gespecificeerde mededeling van opdrachtgever aan opdrachtnemer te geschieden. Reclamering ter zake van niet zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen de in de leden 2 en 3 bedoelde garantietermijn, in een schriftelijk gespecificeerde mededeling van opdrachtgever aan opdrachtnemer te geschieden. Bij overschrijding van genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen opdrachtnemer ter zake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen een jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
2. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat opdrachtnemer in voor zowel de deugdelijkheid van het door hem geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, zulks gedurende een termijn van 12 maanden na levering volgens art. 7 lid 3 en met uitsluiting van zichtbare gebreken.
3. De leden 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing op gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door opdrachtnemer. Indien montage/installatie van het product door opdrachtnemer plaatsvindt, gaan de in de leden 1 en 2 bedoelde termijnen in op de dag dat de montage/installatie door opdrachtnemer is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien 12 maanden na levering volgens art. 7 lid 3 zijn verstreken.
4. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden door, dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. niet-inachtneming door opdrachtgever van bediening – en onderhoudsvoorschriften, dan wel anders dan het voorziene normale gebruik;
b. normale slijtage;
c. montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen opdrachtgever;
d. toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
e. in overleg met opdrachtgever aangewende gebruikte materialen, resp. zaken;
f. materialen of zaken die door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter bewerking zijn gesteld;
g. materialen, zaken, werkwijzen en constructies voor zover op uitdrukkelijke instructie van opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;
h. door opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan opdrachtnemer heeft verstrekt.
1. Eveneens zal geen garantie gelden ten aanzien van glas, verkleuring van hout en voor ondergeschikte kleurafwijkingen van hout en andere materialen.
2. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is opdrachtnemer met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie hoe ook genaamd gehouden. Indien opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van opdrachtnemer tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
3. Indien opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/ producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten zijn eigendom.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel 12 omschreven garantieverplichtingen.
2. Behoudens grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer, de toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende de productaansprakelijkheid zoals deze ter uitvoering van de betreffende EG-richtlijn zijn vastgesteld, alsmede behoudens het bepaalde in lid 1, is alle aansprakelijkheid van opdrachtnemer, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.
3. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade, geleden door opdrachtgever, die een rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt de schade waartegen opdrachtnemer is verzekerd, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
4. Opdrachtnemer is derhalve niet aansprakelijk voor:
a. schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege opdrachtgever verstrekte gegevens;
b. beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, half fabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken;
c. schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen.
5. Indien opdrachtnemer, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand van welke aard ook verleent, geschiedt dit voor risico van opdrachtgever.
6. Ingeval opdrachtgever geen consument of een daarmee gelijk te stellen afnemer is, is hij gehouden opdrachtnemer te vrijwaren, respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van de schade, waarvoor aansprakelijkheid van opdrachtnemer in deze voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten.
7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade tengevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van zaken, gereedschappen en materialen van opdrachtnemer zodra deze zich op het werk bevinden, een en ander voor zover niet te wijten aan een opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming.

Artikel 14 Industrieel Eigendom

Opdrachtnemer neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorgen in acht om te voorkomen dat te leveren prestaties in strijd kunnen komen met enig in Nederland geldend recht van industrieel eigendom van een derde. Indien desondanks aan opdrachtnemer verwijt valt te maken van het feit, dat inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt, zal opdrachtnemer, onverminderd de in artikel 13 bepaalde grenzen, het geleverde tegen creditering van de wervingskosten terugnemen, of zorg dragen dat opdrachtgever het geleverde, of een gelijkwaardige andere zaak, ongestoord kan blijven gebruiken; alles: mits opdrachtgever opdrachtnemer tijdig in staat stelt om voor zijn belangen ten opzichte van degene die rechten van industriële eigendom geldend maakt, op te komen.

Artikel 15 Modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen

Modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen, welke speciaal voor een opdracht worden vervaardigd, blijven eigendom van opdrachtnemer, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Wanneer gedurende twee jaar op een bepaald artikel door opdrachtnemer geen opdrachten zijn ontvangen en aanvaard, dan heeft hij het recht de betrokken modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen te vernietigen, zonder de betrokken opdrachtgever hiervan in kennis te stellen.

Artikel 16 Overmacht

Indien optreden van omstandigheden die de nakoming van de verplichtingen van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de betreffende transactie te verwachten is, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de betreffende verplichting ook bij aanwezigheid van de onderhavige omstandigheden zou hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan weerszijden opgeschort. Als een situatie zoals in de vorige volzin bedoeld langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om binnen negentig dagen nadien, de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan pro rata afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

Artikel 17 Opschorting en ontbinding

1. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of opdrachtgever in staat is zijn contractuele verplichtingen jegens opdrachtnemer te voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van iedere met opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten.
2. Mocht één van de partijen surseance van betaling aanvragen of failleren, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomsten door schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren, dan wel (te zijner keuze) om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle van de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betalingen worden als dan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de rechten ter zake van niet nakoming van verbintenissen onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.

Artikel 18 Geschillen en Toepasselijk recht

1. Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de president van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, worden onderworpen aan een bodemprocedure bij de rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van opdrachtnemer.
2. Op alle geschillen, ontstaan uit aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.